door theoassou 29 apr. 2016 om 14:33
Huishouden & energie

Afsluiten gasmeter

Er wordt steeds meer gevraagd om energie te besparen. Ik heb dat gedaan door het plaatsen van zonnepanelen en wel zodanig dat ik bijna geen gas meer verbruik.
Over het afgelopen jaar betaalde ik ongeveer €5,- aan gasverbruik, maar ook €180,- voor de levering. Dat is natuurlijk absurd.
Nu zou ik mijn gasmeter willen "afsluiten" om over een jaar te bekijken of het helemaal zonder gas kan. Definitief de aansluiting weg laten halen wil ik niet omdat er misschien weer koudere winters komen. Bovendien was ik afgelopen jaar erg veel niet thuis. (3 maanden).
Mijn voorstel aan Liander was daarom: verzegel de meter en als ik besluit om toch weer gas af te nemen, dan wordt het zegel weer verbroken. Uiteraard tegen een redelijke vergoeding.
Het enige wat ze me kunnen aanbieden is de meter weghalen (kosten €500,- ex.btw) en weer aansluiten als ik besluit toch weer gas te willen afnemen. (kosten circa €1000,-). Zo wordt het dus vrijwel onmogelijk gemaakt om "gasvrij" te kunnen leven, terwijl men overweegt om in nieuwbouw helemaal geen gasaansluiting meer te maken.....
Uiteraard begrijp ik dat een eventuele afsluiting volgens mijn voorstel voor bijvoorbeeld minimaal 12 maanden zou moeten zijn omdat anders iedereen in de zomer de zaak zou willen laten afsluiten. En natuurlijk zou af- en aansluiten tegen een kostendekkend tarief kunnen plaatsvinden.

Wat vinden jullie hiervan? Mogelijk een item in een programma waar het over energie gaat?

Met vriendelijke groeten,
Theo Assou van der Putten

20505 14 Rapporteer

Deze vraag is gesloten en kan niet meer worden beantwoord. Let op! Gesloten topics hebben een archieffunctie. De vragen sluiten mogelijk niet meer aan bij de huidige situatie en kunnen gedateerde informatie bevatten.

door getty - 29 apr. 2016 om 14:36
3487 Antwoorden / 10 Vragen
0

Ik vind het wel normaal dat hier kosten voor gevraagd worden, zeker om te voorkomen dat mensen te pas en te onpas het energiebedrijf laten opdraven voor af of aansluiting.

ro
door ronny530 - 29 apr. 2016 om 15:06
1364 Antwoorden / 41 Vragen
0

Als u er zeker van bent dat u geen/bijna geen gas meer hoeft te gebruiken dan heeft u de kosten van het verwijderen er met 3 jaar uit. Netbeheerders spelen wat de kosten betreft nog niet in op de energiebewuste persoon want zij gaan uit van het principe dat als er een aansluiting is dan moet er voor betaald worden ook. Mochten we toch nog strenge winters krijgen dan is elektrisch verwarmen een goede optie omdat de elektra prijs veel lager ligt dan de gasprijs.

door costnix - 29 apr. 2016 om 15:10
2874 Antwoorden / 1 Vragen
0

U bent nu op een openbaar forum. Voor contact met de redactie van Kassa klik op link Contact onder het kopje Service onderaan de pagina.

door tijger1 - 29 apr. 2016 om 15:18
41173 Antwoorden / 21 Vragen
0

Die huizen zonder gasaansluiting hebben stadsverwarming of zo. En daar hoeft u helemaal niet jaloers op te zijn, want de kosten daarvan zijn soms schrikbarend hoog.

En verwarmt u dan nu al elektrisch? Ik neem aan dat het een eigen woning betreft.

door hansje klein - 29 apr. 2016 om 15:25
3037 Antwoorden / 62 Vragen
0

Interessante case.

VRAAG: Waarvoor heeft u dan onoverkomelijk momenteel überhaupt gas nodig?

PS. Ik herinner me aan een afgewezen bouwvergunning, omdat er géén gas- en electriciteit was meegepland.

door gerbera - 29 apr. 2016 om 15:32
6180 Antwoorden / 12 Vragen
0

Nu kan ik natuurlijk simpel denken maar waarom sluit u dan de hoofdkraan niet af. Kost niks en kunt u zien of u werkelijk zonder gas kan. Bij geen afname heeft u, buiten het vastrecht, dan ook geen overige kosten. En dat vastrecht zou ik dan maar voor lief nemen voor dat jaar. Daarna kunt u altijd nog besluiten de meter te laten verwijderen.

ha
door halex - 29 apr. 2016 om 18:45
1374 Antwoorden / 4 Vragen
0

U wilt wel de lusten (mogelijheid snel weer aan te sluiten omdat alle leidingen ook van de straat naar huis er liggen) maar niet de lasten (vastrecht betalen voor de mogelijkheid dat het gas vanaf de straat naar uw huis gestransporteerd kan worden). En dat kan niet. Is ook erg onredelijk. Wat u wil is eigenlijk een verzekering waarbij je pas premie gaat betalen als u schade claimt.

door marita5 - 29 apr. 2016 om 18:57
9552 Antwoorden / 15 Vragen
2

Hallo Theoassou , 

Lees hier eens de reacties van Marian en Philip , klik op de rode regel .

http://www.duurzameburen.nl/topicId/5332/titel/gasaansluiting-afsluiten/verwijderen-LIANDER

door r.kemperman - 30 apr. 2016 om 09:30
411 Antwoorden / 4 Vragen
1

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de door de consument gewenste verwijdering van de gasaansluiting.

De consument heeft de klacht in september 2005 voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument gebruikt in het hele (door haar gehuurde) huis geen gas meer.
Doordat een eenvoudige afsluiting van het gas niet wordt toegestaan door de ondernemer, is de consument gehouden jaarlijks vastrecht te betalen. Dit kan volgens de ondernemer alleen dan worden voorkomen indien de gasmeter en de gasleiding tot aan de hoofdleiding in de straat worden verwijderd, hetgeen de consument een bedrag van ongeveer € 380,-- zou kosten.

De consument verlangt zonder hoge kosten te worden afgesloten van de aansluiting op het gasnet.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument heeft in feite de keuze uit twee mogelijkheden: of zij blijft vastrecht betalen, of zij laat de gasaansluiting in zijn geheel verwijderen. Het verwijderen van de gehele gasaansluiting geschiedt alleen in opdracht van de huiseigenaar en dat betekent in het geval van de consument dat de verhuurder de opdracht dient te verstrekken. Bij een verhuizing wordt de levering slechts stopgezet; afsluiting gebeurt alleen in geval van wangedrag door de klant.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie begrijpt het verzoek van de consument tot afsluiting van de toevoer van gas als een opzegging van de overeenkomst met de ondernemer betreffende de aansluiting op het gasnet. Een dergelijke overeenkomst moet worden gezien als een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW). Krachtens het bepaalde in artikel 7:408, leden 1 en 3, BW kan de consument de overeenkomst te allen tijde opzeggen en is zij in geval van opzegging geen schadevergoeding aan de ondernemer verschuldigd. Deze bepalingen zijn blijkens artikel 7:413 BW van dwingend recht nu de consument de opdracht als natuurlijk persoon en anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft verstrekt.

Volgens de ondernemer heeft de consument in feite de keuze uit twee mogelijkheden: of zij blijft vastrecht betalen, of zij laat de gasaansluiting in zijn geheel verwijderen. De eerste mogelijkheid betekent evenwel dat de overeenkomst in stand blijft, terwijl de consument deze nu juist wil beëindigen. In de visie van de ondernemer kan de consument de overeenkomst derhalve slechts beëindigen door de gasaansluiting te laten verwijderen. Voor een dergelijke verwijdering is, zoals de ondernemer zelf heeft gesteld, de toestemming van de verhuurder van de woning van de consument vereist. Een dergelijke voorwaarde is een beperking van de opzeggingsbevoegdheid van de consument als bedoeld in artikel 7:408 lid 1 BW. Voor zover een dergelijke toestemming niet vereist zou zijn, geldt dat de ondernemer, naar hij stelt, slechts tot het verwijderen van de gasaansluiting bereid is indien de consument daarvoor een – niet onaanzienlijke – vergoeding betaalt. De commissie is van oordeel dat de ondernemer ook met deze voorwaarde de opzeggingsbevoegdheid van de consument als bedoeld in artikel 7:408 lid 1 BW op een wezenlijke manier beperkt. De eis dat de consument voor de verwijdering van de gasaansluiting een dergelijke vergoeding betaalt, kan bovendien worden gezien als een met de opzegging samenhangende en daarmee volgens artikel 7:408 lid 3 niet toegestane schadevergoeding.

De commissie acht de geconstateerde beperkingen in strijd met dwingend recht en derhalve vernietigbaar op de voet van artikel 3:40 lid 2 BW.
De commissie vat de stellingen van de consument zo op dat de consument deze beperkingen ook daadwerkelijk vernietigt. Daarmee ontbreekt voor de ondernemer de mogelijkheid om kosten in rekening te brengen voor de beëindiging van de overeenkomst door middel van opzegging. De commissie overweegt ten overvloede dat het aan de ondernemer is om de gasaansluiting op eigen kosten te verwijderen, dan wel de kosten hiervoor te trachten te verhalen op de verhuurder of de aansluiting in stand te laten, maar stelt vast dat de ondernemer de consument niet langer vastrecht in rekening mag brengen. Voorts staat het de ondernemer vrij om, indien de consument op een later moment alsnog aansluiting op het gasnet zou wensen, (her-)aansluitingskosten in rekening te brengen, in welk bedrag zowel de kosten voor het verwijderen van de gasaansluiting als de kosten voor het hernieuwd aanbrengen van de gasaansluiting verdisconteerd zou kunnen worden.

Nu de klacht gegrond is, dient de ondernemer de consument het klachtengeld te vergoeden.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De overeenkomst tussen de consument en de ondernemer is door opzegging door de consument beëindigd.

De consument is niet gerechtigd de consument nog langer vastrecht in rekening te brengen.

De ondernemer is niet gerechtigd de consument een vergoeding in rekening te brengen indien hij tot verwijdering van de gasaansluiting overgaat.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 25,-- aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies. Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 25,--.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie en Water op 10 februari 2006.

 

door marita5 30 apr. 2016 om 09:59
9552 Antwoorden / 15 Vragen

@kemperman , dit stond allemaal in mijn link te lezen , die heb ik niet gekopieert was veelste lang .

door Cookies - 30 apr. 2016 om 10:05
13336 Antwoorden / 36 Vragen
1

@Kemperman: Vermeld op zijn minst de bron van je gekopieerde tekst. Uit 'hoe werkt het':

  • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, kunnen worden geweerd.
  • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.

door marita5 30 apr. 2016 om 10:10
9552 Antwoorden / 15 Vragen

Dat is de tekst uit mijn link bron : duurzameburen.nl

door zoekster1 - 30 apr. 2016 om 10:37
1583 Antwoorden / 3 Vragen
0

Kunnen we gaan zeuren over de bron van de link, maar interessant is het natuurlijk wel! En in feite heeft Marita5 de bron genoemd. Het is wel veel duidelijker zo, dan die link door te scrollen.

Nog wat anders van die link:

Je gaat het niet geloven ik wordt gebeld plots van uit het niets door Liander naar aanleiding van mijn klacht. Het advies was bel naar de gasleveranciers en zeg gewoon contract op. Zodra dit bij Liander wordt gemeld verzekerde ze mij dat de aansluiting opeens wel kosteloos verwijderd kan worden. Ik bellen met Nuon de leverancier die houden eerst vol dat niet kan maar op aandringen kan dit dus gewoon.

Dus het laatste woord is hierover nog niet gesproken.

door marita5 30 apr. 2016 om 10:47
9552 Antwoorden / 15 Vragen

@zoekster1 , daarom verwees ik ook naar de reacties van Marian en Philip , er staan nog meer interessante reacties in , maar als je dan alles moet gaan kopiëeren heeft een link plaatsen ook geen zin . Met een link kan Ts alles door lezen i.p.v iedere keer een gekopieerde tekst .uit dezelfde link .

door zoekster1 30 apr. 2016 om 11:43
1583 Antwoorden / 3 Vragen

Snap ik, maar toch ook wel fijn dat de volledige tekst hier op de site staat.

ro
door ronny530 - 30 apr. 2016 om 10:44
1364 Antwoorden / 41 Vragen
0

De aangehaalde zaak betrof een huurder die van de verhuurder geen toestemming kreeg om de aansluiting te verwijderen. Gezien het plaatsen van meerdere zonnepanelen ga ik er van uit dat vraagsteller de eigenaar van de woning is en zelf de keuze kan en mag maken om de aansluiting te laten verwijderen. Als de netbeheerder daar kosten voor in rekening brengt zal vraagsteller tegen de netbeheerder in bezwaar moeten gaan maar of dat iets oplevert durf ik te betwijfelen.

door zoekster1 - 30 apr. 2016 om 11:46
1583 Antwoorden / 3 Vragen
0

Iets durven betwijfelen dat durven we allemaal, maar de stelligheid dat het niet anders kan is er nu toch wel een beetje af. En dan ook nog de post van Marianne die het volgende zegt

Gascontract opgezegd. Paar weken later standaarddreigbrief in de bus van netbeheerder Endinet over illegaal gas gebruiken en verplicht een leverancier. Gebeld dat het anders zat, ik heb geen gascontract omdat ik ben gestopt met gas gebruiken. Werd voor kennisgeving aangenomen. Maanden later staan er twee mannen aan de deur die namens Endinet een slot op de gasmeter monteren. Nooit meer wat van gehoord en geen rekening gekregen. 


door zoekster1 - 30 apr. 2016 om 11:52
1583 Antwoorden / 3 Vragen
0

Het is nl zo, dat de netbeheerder verplicht is om de gasmeter te verwijderen als er geen contract loopt, dit ivm de veiligheid.

Dit is dus de te volgen route. Je meldt je helemaal af voor gas bij de leverancier en dus niet bij de netbeheerder. Vervolgens krijg je een klacht van de netbeheerder dat je verplicht bent een leverancier voor gas te zoeken. Je stelt dan dat je helemaal geen gas afneemt en dan komen ze langs om de boel weg te halen.

Of dit altijd goed zal aflopen, dat zal nog moeten blijken. Maar ik vind 600 euro ook nogal aan de prijs. Zeker nu steeds meer mensen overgaan op alternatieve vormen van energie.

Terug naar de vraag

Nieuw op Vraag & Beantwoord

gerbera - 24 jan. 2021 om 14:48
Computers & telefonie

Cortana

Sinds 22-01 zie ik Cortana op mijn pc staan, wat is dit voor bestand en wat doet het, of eigelijk niet. Klik ik er op krijg ik de melding "niet beschikbaar in uw regio" Lees meer

HBCE - 23 jan. 2021 om 20:51
Geldzaken & recht
Perfectionbody.nl oplichter

Perfectionbody.nl oplichter

Perfectionbody.nl stoppen oplichters.kijk aub op hun site ,zoveel mensen opgelicht door hun waaronder ik zelf ook. Je krijgt gratis een tubje creme hoef je alleen verzendkosten te betalen. Binnen een paar weken krijg je mails dat je 58 euro moet betalen.Daarna krijg je ze via sms. Bellen geen gehoor enz laat het stoppen .mvg bianca Lees meer

ga
gateman - 23 jan. 2021 om 21:47
Winkels & webshops

Bouwmarkt slaat de plank mis?

Gister een redelijke partij geschaafde planken en balken besteld van resp. 2.70  en 2.10 meter. Zeker die van 2.70 meter heb ik gekocht omdat ik dan 2 planken van 1.35 meter er uit kan halen. Bij de lengte afmeting staat in de advertentie circa! Vandaag de bestelling opgehaald en bij nameten dat de hele partij 1 cm te kort is. Om maandag een vervelende discussie te voorkomen stel ik hier de vraag ... Lees meer