Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

le
lexdura - 22-06-2015 21:15:11
Vrije tijd & Tuin

Afstand schutting van erfgrens

[quote=gerbera schreef op zondag 21 jun 2015, 11:46]@lexdura schreef;
een erfscheiding mag altijd 2 meter hoog zonder omgevingsvergunning (achter de voorgevel). dit is landelijke regelgeving. de gemeente kan en mag hierover in een verordening niets anders bepalen.

er staat toch echt iets anders in de landelijke regelgeving, hierin is alleen de maximale hoogte van een erfafscheiding opgenomen.
maar ook staat er;

een schutting, muur of hek naast en achter een huis mag maximaal 2 meter hoog zijn tenzij er andere regels zijn volgens de gemeentelijke verordening of plaatselijke gewoonte.

de gemeente mag in een verordening helemaal geen regels opnemen over erfscheidingen, omdat hiervoor een dwingende wettelijke regeling bestaat. deze regelgeving is vastgelegd in de wabo (wet algemene bepalingen omgevingsrecht), het besluit omgevingsrecht (bor) en bijlage ii bij het bor.

in artikel 2, sub 12 van het besluit omgevingsrecht staat dat zonder omgevingsvergunning mag worden opgericht:

12. een erf- of perceelafscheiding, mits wordt voldaan aan de volgende eisen:

a. niet hoger dan 1 m, of
b. niet hoger dan 2 m, en
1°. op een erf of perceel waarop al een gebouw staat waarmee de erf- of perceelafscheiding in functionele relatie staat,
2°. achter de voorgevelrooilijn, en
3°. op meer dan 1 m van openbaar toegankelijk gebied, tenzij geen redelijke eisen van welstand van toepassing zijn;

( bron: http://wetten.overheid.nl/bwbr0027464/bijlageii/geldigheidsdatum_22-06-2015)

dit is een wettekst. omdat het hier over zogeheten hogere regelgeving gaat mag een gemeente op dit gebied niets meer regelen. er zal ook geen gemeente meer zijn die een regeling heeft die hier van afwijkt..

het klopt dat in het burgerlijk wetboek, in artikel 5:49 bw het volgende staat:

art. 5:49 scheidsmuur
1. ieder der eigenaars van aangrenzende erven in een aaneengebouwd gedeelte van een gemeente kan te allen tijde vorderen dat de andere eigenaar ertoe meewerkt, dat op de grens van de erven een scheidsmuur van twee meter hoogte wordt opgericht, voor zover een verordening of een plaatselijke gewoonte de wijze of de hoogte der afscheiding niet anders regelt. de eigenaars dragen in de kosten van de afscheiding voor gelijke delen bij.
2. het vorige lid is niet toepasselijk, indien een der erven een openbare weg of een openbaar
water is.

deze bepaling zegt alleen maar dat buren over en weer moeten meewerken aan een erfscheiding tot twee meter hoogte (tenzij een plaatselijke verordening anders zou regelen). zo'n plaatselijke verordening is er niet, nu de wetgever een landelijke regeling gemaakt heeft over de vergunningplicht voor erfscheidingen.
elk buur mag op zijn erf, achter de voorgevel, een erfscheiding van 2 meter hoog oprichten. daar gaat geen gemeente iets anders van vinden. u zult daar in de praktijk niets tegen kunnen doen (mits wordt voldaan aan de voorwaarden die in het bor worden genoemd).