Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

Wettelijk niet toegestaan om schade op werkgever te verhalen?

Een uitermate vreemde en ook onacceptabele reactie van uw verzekering. u heeft schade geleden en die schade dient, op basis van uw verzekeringsvoorwaarden door de verzekeringsmaatschappij te worden verhaald bij de schuldige.

verder is naar mijn mening hun argumentatie: schade relatie werkgever - werknemer een zware inbreuk op de zelfs al voor vorige week bestaande wetgeving aangaande bescherming persoonlijke gegevens. men bemooeit zich onacceptasbel met uw privé zaken waarbij men nota bene ook nog geheel voorbij gaat aan de stellingname van uw werkgever dat zij zich aansprakelijk voelen.

hoe dan ook heeft u naar mijn mening een zeer goede reden om een klacht bij kifid in te dienen. kifid zal dan wel eerst vragen om afhandeling door uw verzekeraar maar alsdie zoals u zegt niet reageert meldt u dat er bij. het lijkt mij evceneens een idee om dit voor te leggen aan de autoriteit persoonsgegevens.

daarnaast lijkt het mij ook een goede zaak dat u dit ook meldt aan / opneemt met uw werkgever.

u kunt uit hetgeen ik aangeef opmaken dat ik geen enkele regel in welke wetgeving dan ook kan vinden waar de verzekeraar haar uitspraak op baseert.

er is eerder sprake van onrechgtmatig handelen (bw art. 6:162 (e.v) resp. terkortkoming in de nakoming van verbintenissen bw art: 6:74 t/m94.

(tijger1@ - de werkgever had de aansprakelijkheid al bevestigd en is er inderdaad sprake van 'kletsen uit de nek')
m.i. is hier niet meer of minder sprake van het onder het moeten vergoeden uitkomen resp. het moeten doen van de verhaalinspanning.