Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

diumenge - 23-04-2019 19:15:23
Elektronica & TV

Werking appataat

Gevaarlijk apparaat!

soort risico: elektrische schok
 het product brengt een ernstig elektrische schok met zich mee als gevolg van het ontbreken van merktekens en gebrekkige componenten.de bekleding kan gemakkelijk worden vervoerd en daardoor oververhit raken, waardoor een deel van het buitenhuis, dat dus onder spanning staande onderdelen wordt blootgesteld, oververhit raakt.dit product voldoet niet aan de laagspanningsrichtlijn (lvd) en de desbetreffende europese norm en 60335.

https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=viewproduct&reference=a12/1095/12&lng=nl" target="_blank">bron