Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

tdehond - 21-06-2010 09:51:26
Computers & Telefonie

Superieur digitaal bellen

Het ata modem schijnt een bron van klachten te zijn. google maar eens suprieur + ata modem of router.

goed bijhouden hoe lang u geen gebruik kunt maken van telefonie om geld terug te vorderen over de periode dat er geen werkende verbinding gerealiseerd is.

als niet deze week probleem opgelost wordt, dan schriftelijk aangetekend in gebreke stellen en een termijn stellen waarin u wilt dat suprieur de klacht oplost.

is hierna klacht niet opgelost dan schriftelijk aangetekend de overeenkomst kostenloos ontbinden per direct omdat suprieur er niet in geslaagd is een werkende verbinding tot stand te brengen. trek meteen de toestemming tot automatische incasso in en vorder over de periode dat geen dienst verleend is uw geld terug + kosten modem.
sta op schriftelijke bevestiging annuleren overeenkomst.

stuur dan modem met bewijs van terugzenden terug.

copie brieven, verzend- en ontvangstbewijzen bewaren.

mocht probleem niet opgelost worden en suprieur niet akkoord gaan met per direct kostenloos ontbinden, leg dit dan als een geschil voor bij de geschillencommissie als suprieur hierbij is aangesloten.

geschillencommissie telecommunicatie

https://loket.degeschillencommissie.nl/web/site/default.aspx?m=commissie&code=tel">geschillencommissie telecommunicatie

wet_implementatie_europees_regelgevingskader_elektronische_communicatie_(13-05-2004)_(stb189).pdf
[7.1g. "de schadevergoedingsregeling of terugbetalingsregeling die geldt
indien de overeenkomst, voor zover het het kwaliteitsniveau van de
geleverde dienst betreft, niet wordt nagekomen,"]