Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

jo
joethebanjo - 02-06-2006 20:56:19
Vrije tijd & Tuin

Bomen en gemeente

tja, burgerlijk wetboek schrijft hier over in boek 5 artikel 37


de eigenaar van een erf mag niet in een mate of op een wijze die volgens artikel 162 van boek 6 onrechtmatig is, aan eigenaars van andere erven hinder toebrengen zoals door het verspreiden van rumoer, trillingen, stank, rook of gassen, door het onthouden van licht of lucht of door het ontnemen van steun.


artikel 42 lid 1 het is niet geoorloofd binnen de in lid 2 bepaalde afstand (2 meter) van de grenslijn van eens anders erf bomen , heesters of heggen te hebben, tenzij de eigenaar daartoe toestemming heeft gegeven of dat erf een openbare weg of een openbaar water is.