nw
door nwpm Apr 5, 2006 om 17:08
Geldzaken & recht

Boekhouders en belastingaangifte

Als men iedere drie maanden zijn administratie van zijn bedrijf naar een boekhouder brengt die deze bijhoud en aan het einde van het jaar de belastingaangifte opsteld, mag men dan verwachten dat deze boekhouder hem advies geeft over deze aangifte.


Het zou toch voorkomen kunnen worden dat men dan ineens over 1 jaar nog een belastingaanslag ontvangt van Euro 22.000,00?


Is hiervoor de boekhouder aansprakelijk te stellen? Is dit inderdaad een taak van een boekhouder? Als je je boekhouding wegbrengt moet je dan een contract afsluiten en ondertekenen of wat is de normale gang van zaken als je een boekhouder in de arm neemt?


Graag zou ik even globaal een indruk willen krijgen of dit een normale gang van zaken is of dat er inderdaad sprake is van nalatig boekhouden?


Alvast bedankt

9356 16 Rapporteer

Deze vraag is gesloten en kan niet meer worden beantwoord. Let op! Gesloten topics hebben een archieffunctie. De vragen sluiten mogelijk niet meer aan bij de huidige situatie en kunnen gedateerde informatie bevatten.

ve
door verwijderd - Apr 5, 2006 om 17:22
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Het antwoord kan hier alleen maar JA zijn als de boekhouder in kwestie de administratie voor u voert en de aangiften doet. U mag er dan van uit gaan dat hij dat ook goed doet.


Als € 22.000,  naheffing een substantieel bedrag is vergeleken met omzet / loonkosten is feitelijk sprake van wanprestatie en kunt u hem in gebreke stellen, eventueel zelfs aansprakelijk.

ve
door verwijderd - Apr 5, 2006 om 17:22
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Je blijft ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor de gegevens die naar de belastingdienst gaan, je boekhouder zal ook nooit een belastingformulier voor je ondertekenen, dat moet  je altijd zelf doen. En boven je hand tekening staat waarschijnlijk aldus naar waarheid ingevuld.


Het invullen van een belasting formulier is niet perse de taak van je boekhouder maar iedereen mag voor iedereen zo'n formulier invullen maar niet ondertekenen.

ve
door verwijderd - Apr 5, 2006 om 17:31
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Volgens mij ligt het verschil in(is het een boekhouder of een acountend) als het een boekhouder is geen aansprakenlijkheid acountend wel  !

ve
door verwijderd - Apr 5, 2006 om 17:34
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

@gerritaltena. Je stelt JA maar ik heb niet gelezen dat het een naheffing is. Misschien is het een starter die voor het eerst zijn aangifte moest doen. @krook, je hebt helemaal gelijk, je bent zelf verantwoordelijk, door ondertekening van de aangifte.

ve
door verwijderd - Apr 5, 2006 om 17:36
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Als boekhouder die op de door u vermelde wijze voor diverse bedrijven de boekhouding verzorgt kan ik JA zeggen op uw vraag of u advies mag verwachten.


Uw boekhouder stelt 1 keer per jaar de aangifte op, welke aangifte ? Inkomstenbelasting, Omzetbelasting, Loonbelasting ? Voor welke belasting moet u die 22.000 betalen ? Wie heeft de tussentijdse aangiften gedaan als het geen jaaraangifte betreft ?


Aansprakelijk stellen kunt u uw boekhouder, deze zal daarvoor verzekerd zijn. Is er echter sprake van schade ?. Dat u ineens een boel belasting moet betalen is geen schade, die moest u toch betalen. Wellicht kunt u de heffingsrente wel op uw boekhouder verhalen.

ve
door verwijderd - Apr 5, 2006 om 17:43
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Heffingsrente?

ve
door verwijderd - Apr 5, 2006 om 17:45
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Ik heb een paar jaar een administratie kantoor gehad een bevriende register accountant (met beconnummer)hielp mij bij belasting aangiftes, ook hij liet de belastingformulieren nadat ze waren ingevuld en door hem gecontroleerd, door de belastingplichtige zelf ondertekenen.

ve
door verwijderd - Apr 5, 2006 om 23:26
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

De door u genoemde 3 maanden termijn geeft aan dat het om de aangifte omzetbelasting gaat. Zoals al terecht is aangegeven zijn er nog meer vormen van belasting en weet u als ondernemer toch ook welke omzetten zijn behaald en welke kosten zijn gemaakt. Hoe bestaat het dan dat de aanslag voor u als een verrassing komt. Bent u wellicht een startende ondernemer en vaart u dan helemaal blind op degene aan wie u de boekhouding en aangifte heeft uitbesteed ?
De boekhouder had u natuurlijk (zeker als starter) advies moeten geven om reserveringen te plegen voor de te verwachten aanslag, maar dan zal het ingeval van een aansprakelijkstelling nog een heel gepuzzel worden om uw schade vast te stellen. In elk geval is het te betalen bedrag van de aanslag geen schade.ve
door verwijderd - Apr 6, 2006 om 00:52
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Hier kan ik als fiscalist prima mee uit de voeten.


Beste Nwpm,


Om eerst even op Tonnieboy door te gaan. Ik neem aan dat de 3 maanden termijn erop zag dat u tijdig, ivm met het indienen van de kwartaalaangifte OB, uw administratie aanleverde. Dat staat los van de 1 april termijn voor het indienen van de aangifte IB, aangezien de meeste kantoren daarvoor de uitstelregeling hanteren.


De aanslag van 22.000 euro lijkt mij dan ook eerder een aanslag inkomstenbelasting dan een naheffing omzetbelasting (het zou wel al te bespottelijk zijn als hij in de OB een dergelijk 'gat' heeft laten vallen).


Nu ik vermoed dat het om de IB gaat, spelen er een aantal zaken.


1. uw administratie wordt per kwartaal verwerkt. U mag er dus vanuit gaan dat uw boekhouder op de hoogte is van uw bedrijfsresultaat gedurende het jaar.


2. Aan het begin van elk jaar ontvangt u een voorlopige aanslag IB omdat u winst geniet waarover u nog belasting verschuldigd bent. Ik ga er gemakshalve vanuit dat u uw boekhouder keurig in bezit stelt van die aanslagen.


3. Nu uw boekhouder weet hoe hoog uw lopende aanslag is en nu hij door het tijdig verwerken van uw administratie kan inzien of die voorlopige aanslag wel juist is, mag u aannemen dat zij een pro-actieve rol op zich nemen en de voorlopige aanslag laten bijstellen als blijkt dat deze te laag is.


4. Eens per jaar moet u of uw boekhouder namens u een schatting indienen bij de fiscus van de winst van het voorgaand boekjaar en van het lopend boekjaar. Als uw boekhouder deze schatting correct doet (dus op basis van alle gegevens die hem ten dienst staan) dan zou dus uiterlijk in augustus al moeten blijken dat uw lopende voorlopige aanslag te laag is. Door een correcte schatting zal de fiscus namelijk de voorlopige aanslag verhogen (in uw geval).


Ondanks deze woorden, die u wellicht positief stemden in uw vraag:


Dan het pijnpunt! Tenzij u uw boekhouder heeft gemachtigd voor de fiscale afhandeling van uw zaken, komt de verantwoordelijkheid volledig voor uw rekening.


Alleen een machtiging geeft u het recht om uw boekhouder aan te spreken op gebrekkige informatie/handelingen.


Daar komt bij dat, als uw boekhouder tijdig had gesignaleerd dat u een naheffing kon verwachten van 22.000 euro, u deze sowieso had moeten betalen. Zei het in maandelijkse termijnen.


Kortom, u heeft niet echt schade geleden. De aanslag van 22.000 had u sowieso moeten betalen. Ware het nu in maandelijkse termijnen (wat wel zo prettig is) of ineens achteraf.


Ook een beroep op vergoeding van de heffingsrente zal stranden. U heeft immers de 22.000 euro ter beschikking gehad op uw bank en daar de rente van genoten.


Wat ik u wel wil meegeven: uw boekhouder is nalatig geweest (doch niet juridisch) in het tijdig verstrekken van informatie en het aannemen van een pro-actieve benadering die u had mogen verwachten. Hiertegen kunt u niets beginnen, tenzij u inderdaad hem heeft gemachtigd om namens u op te treden. Zelfs het feit dat hij tekent of namens u elektronisch aangiftes verstuurt, geeft u geen recht om hem aansprakelijk te stellen.


Dat zou anders zijn als u kunt aantonen dat de naheffing van 22.000 euro berust op een door hem gemaakte fout in de aangifte zelf, die niet meer herstelbaar is.


Vraag dus om een second opinion mbt de gedane aangifte waar deze aanslag het gevolg van is. Was de aangifte verkeerd en kunt u dat niet meer herstellen bij de fiscus, dan heeft u een gegronde reden tot schadevergoeding.


Was de aangifte juist en komt de aanslag voort uit slecht informatie en een lakse houding van uw boekhouder, dan dient u helaas te betalen en kunt u niets beginnen met deze kwestie, behalve met spoed een andere boekhouder te zoeken. Dit had u niet mogen gebeuren!!!


Groet, C


 

ve
door verwijderd - Apr 6, 2006 om 19:27
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Krook en Jonjo,


Het is buiten kijf dat je zelf aansprakelijk bent voor de juiste aangifte. dat was niet de vraag. De vraag was of een boekhouder die een en ander voor je doet en dat niet goed doet aansprakelijk kan zijn. het antwoord is dan wel degelijk JA, er kan immers sprake zijn van wanprestatie, in ieder geval niet die dienst verlenen die verwacht mag worden.


De aansprakelijkheidstellingsmogelijkheid is voor een boekhouder en een accouyntant dan gelijk, ik zou ook aansprakelijk gesteld kunnen worden als ik de dienst niet naar behoren zou verlenen.


 

ve
door verwijderd - Apr 6, 2006 om 19:32
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Hallo, alvast allemaal bedankt voor jullie reacties. ik heb deze doorgegeven en ze gaan er zeker wat mee doen. In ieder geval even juridisch advies inwinnen. Ook al zijn ze er bijna zeker van dat er juridisch inderdaad niets aan te doen is. Ze hebben de boekhouder nooit een volmacht gegeven.  De ellende is dat dit pas over 2004 is en dat naar alle waarschijnlijkheid er voor 2005 ook nog zo'n verrassing aankomt. 


Wel gaan ze kijken naar een andere boekhouder en daar heb ik dan nog even een vraag over. Kun je checken ofdat je een goede boekhouder in de arm neemt en zo ja waar kun je dat nagaan. Want dit willen ze natuurlijk nooit meer meemaken.


In ieder geval bedankt voor jullie moeite.

ve
door verwijderd - Apr 9, 2006 om 01:25
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Beste Nwpn


Een goede boekhouder is moeilijk. In elk bedrijf worden fouten gemaakt. De ene keer zijn die overkomelijk, dan andere keer sta je te staren naar een aanslag van 22.000.


Mijn advies: neem een boekhouder van een middelgroot accounantskantoor. Niet de prijs van de grote jongens en wel de service en het persoonlijk contact. Denk aan VWG, ABAB, of geef even je woonplaats, dan heb ik wellicht nog andere tips.


Kom bovenal schriftelijk overeen welke werkzaamheden zij uit moeten voeren. Zo heb je altijd een stok achter de deur als er iets misgaat, dat volgens de overeenmkomst voorkomen had moeten worden.


groet, Cannacampo

ve
door verwijderd - Apr 9, 2006 om 10:33
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Beste GERRIT weet jij het verschil tussen een boekhouder en een accountant. Ik heb ruim 40 jaar een eigen bedrijfje. In het beging had ik ook een boekhouder, die staffelde de cijfertjes netjes in het gareel. Op een gegeven moment was ik het niet eens met bepaalde aanslagen. Vanaf dat moment heb ik wat dieper in de buidel moeten tasten omdat ik een registeraccountent heb gevraagd mijn "boekhouding" te doen en tevens aangiftes te laten indienen. Ik weet zeker dat ik hier goed aan heb gedaan. Waarom? Ze zijn duurder maar weten volgens de spelregels van de wet te zorgen dat in GOEDKOPER uit ben.

ve
door verwijderd - Apr 10, 2006 om 09:56
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

jonjo, je geeft zelf al het antwoord. Een accountantsopleiding gaat verder dan één of meer cursussen boekhouding.


 

ve
door verwijderd - Apr 11, 2006 om 11:53
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Beste Cannacampo,


met uw advies kunnen ze een heel eind uit de voeten en het is een goede tip om alles eventueel zwart op wit vast te leggen. De woonplaats is Schijndel.


Verder ook alle anderen bedankt voor jullie reactie en advies.

ve
door verwijderd - Apr 11, 2006 om 23:30
0 Antwoorden / 0 Vragen
0

Beste NWPM


Kijk hier eens: http://www.trivium-accountants.nl/


Erg goede (onafhankelijke) verhalen gehoord over dit kantoor.


groet, Cannacampo


 


 

Terug naar de vraag

Nieuw op Vraag & Beantwoord

jo
joskaa - Jun 11, 2024 om 14:15
Auto & vervoer

Scootmobiel heeft kuren

Tijdens het rijden stopt de scootmobiel er spontaan mee. Het scherm blijft aanstaan maar je kunt niet voor of achteruit (afgelopen zondag 8x gebeurd) Scootmobiel uitzetten, sleutel eruit, sleutel erin, aanzetten is de enige optie die je dan hebt, daana rijd ie weer. Weet iemand wat er aan de hand kan zijn. Heb er een half jaar geleden een nieuwe accu in laten zetten dus dat kan het probleem niet ... Lees meer

Bi
Biasp - Jun 20, 2024 om 10:41
Elektronica & tv
Tv kan bij plaatselijke ondernemer niet retourneren

Tv kan bij plaatselijke ondernemer niet retourneren

Wel als deze online bij hun gekocht zou zijn.
Er bestaat toch een herroepingsrecht.
Ik zou gewoon deze tweede TV a € 1199, ook moeten kunnen retourneren bij de plaatselijke ondernemer. nadat ik heb gezien dat wij blijkbaar wel een heel oud showmodel hebben gekocht. En het geld terug moeten kunnen krijgen. Lees meer

M
M Bourgondien - Jun 21, 2024 om 11:57
Auto & vervoer

Scootmobiel ellende

21-06-2024   Goede morgen   Wij mijn man en ik rijden beide een scootmobiel vanuit de gemeente Heiloo WMO op zich zijn wij er blij mee dat die mogelijkheid bestaat .   Ik rijd al 26 jaar en mijn man 11 jaar   in het verleden bij Hulpmiddelencentrum ook het een en ander meegemaakt 3x een wiel verloren onder het rijden (3 wieler) en dat de scootmobiel of bij het sturen naar links of naa ... Lees meer